باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی

                  «برنامه بازی های تیم در جام رمضان»


:پنج شنبه 97/2/27 ساعت:21 (نونهالان) پایه

سازان_ستارگان زرند سالن:فجر ساوه


:پنج شنبه 97/3/3 ساعت:15/20 (زیر10سال)

پایه سازان_کوروش بتن سالن:فجر ساوه

الیکاس_مدرسه فوتسال پایه سازان ساعت:17/20

سالن:فجر ساوه


جمعه 97/3/4 ساعت:15/20 (زیر10سال) پایه

سازان_شهدای یل اباد سالن:فجر ساوه

مدرسه فوتسال پایه سازان_سن ایچ ساعت:16/40

سالن:فجر ساوه


:شنبه 97/3/5 ساعت:18 (نونهالان) پایه

سازان_نونهالان یل اباد سالن:فجر ساوه


:یکشنبه 97/3/6 ساعت:16 (زیر10سال) مدرسه

فوتسال پایه سازان_فجر ساوه سالن:فجر ساوه

پایه سازان_فجر نوین ساعت:18 سالن:فجر ساوه


چهارشنبه 97/3/9 ساعت:16 (نونهالان) پایه 

سازان_پاسارگاد سالن:فجر ساوه(بازی سر گروهی)


پنج شنبه 97/3/10 ساعت:14:30 (زیر12 سال)

مدرسه فوتسال پایه سازان(تیم اصلی)_ستارگان 

زرندیه سالن:فجر ساوه

  پایه سازان(تیم دوم)_علمدار ساعت:16:30 سالن:فجر ساوه


:جمعه 97/3/11  ساعت:15/30 (زیر12سال).  

مدرسه فوتسال پایه سازان(تیم اصلی)_سن ایچ

نوین سالن:فجر ساوه.

پایه سازان(تیم دوم)_سن ایچ ساعت:16/20

سالن:فجر ساوه


:سه شنبه 97/3/15 ساعت:15 (زیر12سال)

پایه سازان(تیم دوم)_کوروش بتن(ب)

سالن:فجرساوه

مدرسه فوتسال پایه سازان(تیم اصلی)_ الیکاس

ساعت:17 سالن:فجر ساوه


چهارشنبه 97/3/16 ساعت:19 (رده نونهالان) پایه 

سازان_شهرداری ساوه     سالن:فجر ساوه


جمعه 97/3/18 ساعت:14/30(زیرده سال)پایه 

سازان_الهادی. سالن:فجر ساوه

مدرسه فوتسال پایه سازان_سن ایچ نوین 

ساعت:16    سالن:فجر ساوه


جمعه 97/3/18 ساعت:16/30(زیر12سال) پایه

 سازان_شهرداری ساوه    سالن:فجرساوهشنبه 97/3/19 ساعت:21(نونهالان)پایه سازان_سن ایچ نوین     سالن:فجر ساوه


یکشنبه 97/3/20 ساعت:14/30(زیر ده سال)پایه 

سازان_ساحل اوه.  سالن:فجرساوه 

پایه سازان(تیم اصلی)_الهادی ساعت:15/15 

(زیر12سال)


دوشنبه 97/3/21 ساعت:21(نونهالان)پایه 

سازان_ستارگان زرند سالن:فجرساوه (دیدار رده 

بندی)


سه شنبه 97/3/22 ساعت:14/30(زیر ده سال)پایه 

سازان_سن ایچ نوین  سالن:فجرساوه (فینال)

پایه سازان(تیم اصلی)_سن ایچ ساعت:16)فینال 

(زیر12سال) سالن:فجر ساوه