باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۱۵تیر

زیر۱۲سال 

پایه سازان8بویین زهرا6

پایه سازان5بویین زهرا7

بویین زهرا5پاسارگاد قزوین2

زیر۱۱سال

پایه سازان8پاسارگاد0

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۵
محمدعلی پادار